«

»

Lis
30
2010

Własna firma – pieniądze na start

W końcu I kwartału 2005 roku w ogólnopolskiej ewidencji osób bezrobotnych pozostawało 30.5 tys. absolwentów. Wysoki poziom bezrobocia osób do 27 roku życia miał swoje przyczyny w kilku czynnikach: trudnej sytuacji panującej na całym rynku pracy, sytuacji demograficznej, niedopasowania podaży kwalifikacji do potrzeb, dysproporcji pomiędzy zdobytą wiedza a potrzebami pracodawców.

Jednym ze sposobów rozwiązania tego istotnego problemu jest promocja samozatrudnienia młodych ludzi poprzez tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. Ponadto rozwój sektora mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób) pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy, dzięki czemu, może stać się skutecznym instrumentem zmniejszającym stopę bezrobocia oraz poprawi konkurencyjność całej gospodarki. Prowadzenie własnej firmy niesie ze sobą szereg korzyści: możliwość planowania czasu pracy, wpływ na wizerunek i profil działalności, poznanie funkcjonowania mechanizmów rynkowych, a przy sukcesie większe zarobki. Z przeprowadzonych badań wynika, że absolwenci wyższych uczelni wskazują następujące bariery, które ich zdaniem, powodują niechęć do zakładania własnej działalności gospodarczej:

 • Brak umiejętności i odwagi do prowadzenia własnej działalności, brak pomysłu i duże ryzyko działania;
 • Obawa przed brakiem pomocy w związku z załatwieniem licznych formalności
 • Brak środków finansowych;
 • Niechęć do zaciągania pożyczki w sytuacji niepewności powodzenia przedsięwzięcia, a także utrudnienia prawne (brak przepisów, które dawałyby szczególne uprawnienia podmiotom jednoosobowym powstającym w wyniku samozatrudnienia w odróżnieniu od sytuacji pozostałych podmiotów gospodarczych);
 • Bariery uzyskania kredytu (skomplikowane procedury, problemy związane ze znalezieniem poręczycieli);
 • Długi okres oczekiwania na decyzję banku, zbyt krótki okres karencji spłaty kredytu, zbyt wysokie oprocentowanie kredytu;
 • Brak praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia działalności.

Jak pokazują wyniki badań, jednym z głównych problemów hamującym działania młodych absolwentów w kierunku zakładania własnego biznesu jest brak środków finansowych, niezbędnych do pokrycia bieżących wydatków. Wejście na rynek związane jest z poniesieniem kosztów związanych z opłatami w urzędach i sądach, z marketingiem, z wyposażeniem siedziby przedsiębiorstwa itp.

Pieniądze (kapitał) potrzebne są nie tylko, gdy rozpoczyna się działalność gospodarczą. Przydadzą się także, gdy chce się rozszerzyć lub wprowadzić nowy produkt czy usługę. Problemem jest nie tylko samo znalezienie kapitału, ale także jak najtańszego jego źródła. Na kapitał firmy składają się nie tylko pieniądze, ale również wartości, które w razie potrzeby można spieniężyć. Daje to w rezultacie majątek pieniężny i niepieniężny. Opracowanie to, wskaże możliwości uzyskania bezzwrotnych dotacji ze środków publicznych, dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz otrzymania preferencyjnego kredytu przeznaczonego na rozwój nowego podmiotu gospodarczego .

PROGRAM „PIERWSZY BIZNES”

Program „Pierwszy Biznes” stanowi uzupełnienie funkcjonującego od trzech lat programu „Pierwsza Praca” i ma na celu wzmocnienie segmentu samozatrudnienia poprzez pomoc merytoryczną i finansową dla młodych osób bezrobotnych, chcących założyć własną działalność gospodarczą . Adresatami Programu są bezrobotni w wieku do 25 lat oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia . Cel Programu będzie realizowany poprzez:

 • Upowszechnianie wiedzy i informacji o funkcjonowaniu rynku gospodarczego i finansowego w kontekście małych firm poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń obejmujących budowanie postaw kreatywnych, ocenę i wzmacnianie predyspozycji psychicznych, wiedzę prawną i finansową o procesach doprowadzających do założenia firmy oraz o jej późniejszym prowadzeniu i uwarunkowaniach rozwoju;
 • Zapewnienie odpowiedniej sieci doradców – poprzez przeszkolenie pracowników służb zatrudnienia oraz stworzenie specjalistycznych studiów podyplomowych dla osób zainteresowanych doradztwem zawodowym pod kątem kandydatów na przedsiębiorców;
 • Wyposażenie młodzieży w praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku gospodarczym poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń praktycznych, w tym kilkumiesięcznych staży w przedsiębiorstwach już funkcjonujących na rynku;
 • Szerszy dostęp do środków finansowych oraz promocję instytucji poręczeniowych para – bankowych – program uwzględnia dostęp do kredytów udzielanych w ramach „Pierwszej Pracy” przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pożyczki udzielane przez Fundusze Wspierania Przedsiębiorczości i inne możliwe ścieżki finansowania.

Działania realizowane w ramach Programu „Pierwszy Biznes” w sposób kompleksowy obejmują zagadnienia związane z tematyką aktywizacji zawodowej absolwentów wyższych uczelni. Młodzi ludzie zostaną wyposażeni zarówno w wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną poprzez system szkoleń. Na szkolenia te kierować będą urzędy pracy. Nabór na pierwsze szkolenia tego typu planowany jest na wrzesień 2005. Pierwszy etap szkoleń dla bezrobotnych osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej, obejmować będzie 80 – godzinny cykl szkoleń teoretycznych. Podczas tej części Programu uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe – publikacje, informatory, broszury, wzory dokumentów niezbędnych do rozpoczynania działalności gospodarczej w formie elektronicznej oraz program symulujący prowadzenie działalności i pomagający budować biznes plan. Po odbyciu szkoleń teoretycznych, przyszli przedsiębiorcy zostaną skierowani przez urzędy pracy na kilkumiesięczne szkolenia praktyczne w firmach funkcjonujących w branżach i sektorach zbliżonych do tych, w jakich chcieliby podjąć działalność. Po odbyciu szkoleń, młody bezrobotny wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną, będzie merytorycznie przygotowany do tego, aby zmierzyć się z realiami panującymi na rynku gospodarczym. W sprawnym wejściu w jego struktury mogą pomóc mu fundusze uzyskane z dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Wielkość możliwych do uzyskania środków reguluje art. 46. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, Poz. 1001). Bezrobotnemu, który zdecyduje się na podjęcie własnej działalności gospodarczej można przyznać jednorazowo środki w wysokości nie przekraczającej 500 % przeciętnego wynagrodzenia ( max. kwota dotacji to 12 077,25 zł .).

Bezrobotny, który wykaże, że przy zakładaniu nowego podmiotu gospodarczego skorzystał z pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa dotyczącego podjęcia własnej działalności, może ubiegać się o refundację 80 % udokumentowanych kosztów. Dotacja ta, nie może jednak przekraczać przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwoty 2415,45 zł.

Aby otrzymać pomoc finansową z Funduszu Pracy, młody absolwent wyższej Uczelni musi wykazać, że przedsięwzięcia, które zamierza zrealizować ma szansę powodzenie. Dlatego też, dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o tego typu dotacje jest biznes plan.

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Alternatywnym źródłem dokapitalizowania przedsiębiorstwa są pożyczki udzielane przez banki bądź organizacje pozarządowe. Możliwość taką daje Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, działający w strukturach organizacyjnych łódzkiej Fundacji „INKUBATOR”, wspierającej przedsiębiorczość w regionie. Podstawowym celem Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości jest wspomaganie lokalnego rozwoju społeczno – ekonomicznego poprzez kreowanie nowych podmiotów gospodarczych i miejsc pracy, jak również postaw sprzyjających przedsiębiorczości. FRP angażuje się we wszelkie inicjatywy mające na celu rozbudowanie potencjału gospodarczego oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnej. Pożyczka może zostać przeznaczona na ekonomicznie uzasadnione inwestycje związane z uruchomieniem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej. O pożyczkę ze środków Funduszu

Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się krajowe osoby fizyczne i krajowe, niepaństwowe osoby prawne, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • Rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa, w którym działa FRP lub sąsiednich województw
 • Należą do jednej z wymienionych kategorii:
 • Bezrobotni
 • Zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy,
 • Otrzymali w okresie ostatnich dwóch lat pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacają tę pożyczkę bez opóźnień
 • Uzyskali poprzednio ze środków FRP i spłacili tę pożyczkę bez opóźnień,
 • Bezrobotni do 25 roku życia lub bezrobotni legitymujący się dyplomem wyższej uczelni, którzy nie ukończyli 27 roku życia,
 • Podmioty, które zatrudniają lub zatrudnią dodatkowo do 50-ciu osób bezrobotnych (w przeliczeniu na pełne etaty), skierowanych przez powiatowe urzędy pracy.
 • ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej działalności lub podejmowanej działalności
 • przedstawią wniosek o pożyczkę według ustalonego wzoru

Pożyczka może być udzielona na okres maksymalnie 36 miesięcy i nie może przekraczać równowartości 20 000 USD ustalonej według kursu NBP z dnia zatwierdzenia pożyczki przez Komisję pożyczkową. Oprocentowanie uzależnione jest od okresu spłaty i wynosi odpowiednio 8% przy rocznej spłacie, 9% przy spłacie 2 letniej oraz 10 % przy spłacie 3 letniej. Osoby ubiegające się o uzyskanie pożyczki ze środków FRP zobligowane są do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20 % wartości przedsięwzięcia. Zabezpieczenie spłaty należności może stanowić poręczenie osoby trzeciej przewłaszczenie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy, cesja ubezpieczenia, weksel in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową lub inne zabezpieczenie majątkowe. Łączna forma zabezpieczeń nie może być niższa niż 100 % kwoty pożyczki. Fundusz pobiera prowizję w wysokości 2 % od udzielonej pożyczki.

PRACA DLA MŁODYCH

Program „Praca dla młodych” realizowany jest przy współudziale Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Banku Gospodarstwa Krajowego i polega na uzyskaniu preferencyjnych pożyczek, przeznaczonych na finansowanie kosztów realizacji przedstawionego projektu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub na pokrycie kosztów tworzenia dodatkowego miejsca pracy. Osobami uprawnionymi do uzyskania preferencyjnej pożyczki są młodzi bezrobotni do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych, które nie ukończyły 27 roku życia. O pożyczkę mogą również starać się pracodawcy, decydujący się na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób młodych. W ramach uzyskanej pożyczki sfinansowany może być zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia rozpoczynanego przedsięwzięcia, albo utworzenia dodatkowego miejsca pracy, dostosowania pomieszczeń do projektowanej działalności, bądź w przypadku podjęcia samodzielnej działalności przez osobę uprawnioną, zakup niezbędnych materiałów i surowców. Pożyczka nie może być mniejsza niż 5 000 zł i większa niż 50 000 zł. Warunkiem koniecznym do uzyskania tego typu wsparcia jest złożenie wniosku w placówkach Banku Gospodarstwa Krajowego lub w lokalnych funduszach pożyczkowych. Spłata pożyczki powinna nastąpić w ciągu 36 miesięcy. Na wniosek pożyczkobiorcy bank może odroczyć spłatę rat na 6 miesięcy. Pożyczka jest preferencyjnie oprocentowana ( 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP – aktualną wysokość stóp procentowych można znaleźć na oficjalnej stronie Narodowego Banku Polskiego – www.nbp.pl ), co oznacza niższą od komercyjnej stopę oprocentowania. Bank oraz fundusze pożyczkowe pobierają jednorazową prowizję w wysokości 1 % kwoty pożyczki. Przy tego typu pożyczkach stosowane są następujące formy zabezpieczeń:

 • weksel bez protestu In blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • poręczenie osób trzecich o dochodach pozwalających na spłatę pożyczki,
 • hipoteka,
 • oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego,
 • inne zabezpieczenia zaakceptowane przez bank bądź fundusz.

Łączna wartość zabezpieczeń nie może być mniejsza niż 100% kwoty pożyczki. Pożyczka podlega w całości rozliczeniu – faktury, umowy cywilno – prawne, rachunki itp.

Wnioski o udzielenie pożyczki przyjmowane są w placówkach Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w lokalnych funduszach pożyczkowych. Ich adresy znaleźć można na stronie internetowej: www.bgk.com.pl .

FUNDUSZ MIKRO

Mali przedsiębiorcy oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą przeważnie nie mają szans na uzyskanie kredytu bankowego, nie dysponują bowiem odpowiednim majątkiem do zabezpieczenia kredytu. Dla tych osób, które potrzebują dofinansowania do prowadzenia własnej działalności, może być Fundusz Mikro.

Fundusz Mikro został utworzony w 1994 roku przez Polsko – Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości na rzecz realizacji programu wspierania rozwoju mikroprzedsiębiorczości w Polsce. Do niedawna Fundusz Mikro oferował współpracę tylko właścicielom najmniejszych działających w naszym kraju przedsiębiorstw. Obecnie z oferty Funduszu Mikro korzystać mogą również osoby, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek i mają konkretny pomysł. Aby otrzymać pożyczkę trzeba przede wszystkim przekonać przedstawiciela Funduszu do pomysłu, który chce się zrealizować. Najlepsze pomysły to te, które oparte są na rozeznaniu rynku, wiedzy na temat działalności, którą chce się prowadzić i innowacyjności. Osobom rozpoczynającym działalność Fundusz oferuje tzw. Mikropożyczkę startową:

 • Kwota – maksymalnie 7 tys. zł.;
 • Zabezpieczenie – poręczenie cywilne. Jeżeli poręczyciel prowadzi swoją firmę wystarczy jedna osoba. Jeżeli poręczyciel nie jest przedsiębiorcą, będzie ich musiało być więcej;
 • Koszt pożyczki – można określić samodzielnie wysokość opłat za korzystanie z kapitał. Przy przelewie pobierana jest prowizja w wysokości 3 % kwoty pożyczki;
 • Spłata – 12 miesięcznych rat wraz z opłatami za korzystanie z kapitału.

Zaletą pożyczki z Funduszu Mikro jest przede wszystkim brak biurokracji oraz formalności ograniczone do minimum. Do każdego wniosku o pożyczkę przedstawiciele Funduszu podchodzą indywidualnie. Nie ma uniwersalnego wykazu warunków ani listy kryteriów, które trzeba spełnić, żeby wnioskować o pożyczkę.

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ

Osoby chcące rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się o wsparcie na ten cel z unijnych programów pomocowych. Tak zdobyte pieniądze pozwolą nie tylko na dokonanie pierwszych inwestycji, ale mogą umożliwić również np. okresowe pokrycie wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem nowego przedsiębiorstwa. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości. Działanie skierowane jest do osób fizycznych, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, a także do osób, które założyły działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo – szkoleniowego w ramach tego Działania. Uzyskanie wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej jest możliwe dopiero po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Obecnie w większości województw kraju akredytowane instytucje pracy i zatrudnienia prowadzą szkolenia dla osób fizycznych chcących założyć własny biznes. Ukończenie takiego bezpłatnego kursu daje prawo starania się o unijną pomoc na rozkręcenie biznesu. Szkolenia tego typu prowadzą m.in. agencje zatrudnienia, ośrodki Krajowego Systemu Usług (KSU), instytucje szkoleniowe, agencje rozwoju regionalnego itp. Szczegółowe informacje oraz dane adresowe tych instytucji posiadają urzędy marszałkowskie w całym kraju, które zarządzają całym programem.

W pierwszej kolejności, osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach Działania 2.5, powinien skontaktować się z właściwym miejscowo urzędem w celu uzyskania szczegółowych informacji o akredytowanej jednostce i terminach organizowanych kursów. Jeżeli osoba fizyczna zakończy taki kurs, ma prawo ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie biznesu. W tym zakresie przewidziano dwa rodzaje pomocy. W ramach wsparcia określonego jako „pomostowe”, firmy będą otrzymywać przez okres 6 miesięcy pomoc kapitałową w formie comiesięcznej dotacji w wysokości 700 zł. (kwota zbliżona do wysokości obligatoryjnych opłat dla przedsiębiorcy nie zatrudniających pracowników, ponoszonych niezależnie od poziomu przychodów w postaci składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe). Dodatkowo można uzyskać dotacje na sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających rozpoczęcie działalności, np. na zakup drobnego sprzętu czy mebli. Takie dofinansowanie będzie mogło pokryć 75 % kosztów, ale nie może wynieść więcej niż 5 000 euro. Pomoc finansowa w ramach Działania 2.5 ma charakter „de minimis”. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą z niej korzystać dopóty, dopóki w okresie 3 lat kalendarzowych liczonych wstecz od daty złożenia wniosku o dofinansowanie nie uzyskają więcej niż 100 000 euro – pomocy zaliczanej do „de minimis” (sumuje się pomoc o charakterze de mininimis i indywidualną).

REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Regionalny Fundusz Pożyczkowy został utworzony przy współudziale Wojewody Łódzkiego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest wspomaganie przedsiębiorców realizujących inwestycje przyczyniające się do powstania nowych miejsc pracy w dziedzinach zgodnych z kierunkami rozwoju regionu określonymi w strategii rozwoju województwa łódzkiego. Z Funduszu Pożyczkowego mogą korzystać przedsiębiorcy realizujący inwestycje na terenie województwa łódzkiego. Instytucją zarządzającą RFP jest w województwie łódzkim Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. O pożyczkę z RFP mogą się starać mali i średni przedsiębiorcy, którzy spełniają odpowiednie kryteria wymienione w Regulaminie przyznawania pożyczek. Niniejszy Regulamin można znaleźć na stronach internetowych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego – www.larr.lodz.pl . Minimalna kwota udzielanych pożyczek wynosi 20 000 zł., natomiast maksymalna nie może przekroczyć równowartości kwoty 25 000 euro. Pożyczki są oprocentowane wg zmiennej stopy kredytu lombardowego. Wysokość oprocentowania pożyczki uzależniona jest od długości trwania okresu spłaty. Oprocentowanie pożyczki w dniu podpisania umowy nie może przekroczyć połowy oprocentowania kredytu lombardowego ustalonego przez Radę Polityki Pieniężnej. Wysokość opłat za analizę wniosku pożyczkowego wysokość oprocentowania i prowizji pokazują poniższe tabele.

Tabela opłaty za analizę wniosku pożyczkowego

Wysokość pożyczki Opłata
do 30.000 zł 150 zł plus VAT
powyżej 30.000 zł 300 zł plus VAT

Tabela oprocentowania i opłaty za obsługę pożyczki, monitorowanie i ocenę przebiegu realizacji inwestycji

Okres spłaty Jednorazowa opłata Oprocentowanie
12 miesięcy 1,0 % kwoty pożyczki plus VAT 2 % w skali roku
24 miesiące 1,5 % kwoty pożyczki plus VAT 2,5 % w skali roku
36 miesięcy 2,0 % kwoty pożyczki plus VAT 3 % w skali roku

FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

Celem tworzonego Funduszu jest realizacja priorytetów rozwoju Województwa Łódzkiego i Miasta Łodzi – w tym przede wszystkim przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy.

Fundusz udziela poręczeń jako dodatkowych źródeł zabezpieczenia kredytów oferowanych przez banki oraz  pożyczek udzielonych przez Powiatowe Urzędy Pracy i ośrodki Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). Jednostką koordynującą pracę Funduszu i rozpatrująca zasadność złożonych wniosków, jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Poręczenie może być udzielane Wnioskodawcom wyłącznie na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. Beneficjantami Funduszu mogą być Wnioskodawcy spełniający łącznie następujące warunki:

 • Prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o rejestrację we właściwym sądzie gospodarczym lub organie ewidencyjnym (dotyczy także podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą),
 • Siedzibą podmiotu gospodarczego jest Województwo Łódzkie,
 • Co najmniej 50% akcji lub udziałów w kapitale założycielskim podmiotu (lub równoznacznych praw) jest własnością krajowych osób fizycznych lub prawnych. Poręczane kredyty muszą  być przeznaczone na cele inwestycyjne lub środki obrotowe w związku z prowadzoną działalnością. Konieczność zakupu oraz bezpośrednia przydatność urządzeń, jak i celowość finansowania środków obrotowych, muszą znajdować uzasadnienie w przedstawianym biznes planie przedsięwzięcia.

Maksymalna kwota udzielanego poręczenia wynosi 100.000,-zł, przy czym nie może przekroczyć 60% wartości poręczanego Kredytu.  Zabezpieczenie pozostałej części Kredytu wraz z odsetkami spoczywa na Wnioskodawcy. Każdy wniosek kierowany do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego musi zwierać jako załącznik biznes plan. W okresie od momentu udzielenia poręczenia do czasu spłaty kredytu wraz z odsetkami, każdy środek trwały nabyty w jego ramach może być użytkowany wyłącznie przez Wnioskodawcę, któremu przyznano odnośne poręczenie (nie może być sprzedany lub oddany w użytkowanie innemu podmiotowi). W wyjątkowych sytuacjach Wnioskodawca może wystąpić o udzielenie zgody na sprzedaż lub zagospodarowanie finansowanych środków trwałych w inny sposób. Zgoda na dokonanie transakcji oraz określenie jej warunków należą do wyłącznej kompetencji Zarządu ŁARR, w tym przypadku działającego w porozumieniu z Jednostką Kredytującą.

WAŻNE DANE ADRESOWE

1. PROGRAM „PIERWSZY BIZNES”

JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL STRONA WWW
POWIATOWY URZĄD PRACY NR 1 ul. Milionowa 91 93-121 Łódź (42) 2516600
(42) 2516570
(42) 2516611
www.pup-lodz.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY NR 2 ul. Kilińskiego 102/102a 90-012 Łódź (42) 6768000
(42) 6768034
(42) 6768004
www.pup2.lodz.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY ŁÓDŹ WSCHÓD ul. Częstochowska 40/52 93-121 Łódź (42) 2516600
(42) 2516694
(42) 6762945
www.apraca.pl/lolo

2. FUNDUSZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL STRONA WWW
FUNDACJA „INKUBATOR” ul. Piotrkowska 143 90-434 Łódź (42) 6300986
www.inkubator.org.pl

3. PRACA DLA MŁODYCH

JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL STRONA WWW
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź (42) 6345750
(42) 6345757
(42) 6345755
www.bgk.com.pl
FUNDACJA „INKUBATOR” ul. Piotrkowska 143 90-434 Łódź (42) 6300986 www.inkubator.org.pl

4. FUNDUSZ MIKRO

JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL STRONA WWW
FUNDACJA „INKUBATOR” ul. Piotrkowska 143 90-434 Łódź (42) 6300986
www.inkubator.org.pl

5. DZIAŁANIE 2.5 ZPORR

JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL STRONA WWW
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Departament Polityki Regionalnej Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź (42) 6633107 www.zporr.lodzkie.pl

6. REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY

JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL STRONA WWW
ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26 90-002 Łódź (42) 6321892 (42) 6330763 www.larr.lodz.pl

7. CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL STRONA WWW
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY ul. Wólczańska 49 90-608 Łódź (42) 6320112, (42) 6334909 wew.173
www.wup.lodz.pl

8. MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY

JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL STRONA WWW
MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Rynku Pracy Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa (22) 4616119 (22) 4616007 www.mgip.gov.pl

Opracowano na podstawie www.1praca.gov.pl

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy – dane zawarte w opracowaniu przyjęto na dzień 31.03.2005 r. – wysokość przeciętnego wynagrodzenia 2415.45 zł.

W Łodzi wnioski o uzyskanie pożyczki można składać w Fundacji „Inkubator” przy ul. Piotrkowskiej 143.

Podziel się:
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • Print
 • PDF