«

»

Gru
01
2010

Rejestracja działalności gospodarczej

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PIERWSZY KROK – zgłoszenie w Urzędzie Miasta lub Gminy

Przedsiębiorca winien zgłosić działalność gospodarczą o dokonaniu wpisu do ewidencji w Urzędzie Miasta (Gminy) właściwej dla miejsca jego zamieszkania. Zgłoszenie powinno zawierać miejsce zamieszkania, adres przedsiębiorcy (siedziby i ewentualnych filii), oznaczenie przedsiębiorcy, przedmiotu wykonywanej działalności i daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

DRUGI KROK – otrzymanie numeru REGON i NIP

W ciągu czternastu dni od dnia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca musi udać się do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, gdzie składa wniosek o wpis do rejestru podmiotów, w celu otrzymania numeru statystycznego REGON (operacja bezpłatna). Potrzebne dokumenty to: dowód osobisty, ksero wpisu do ewidencji i oryginał do wglądu. Urząd Statystyczny ma siedmiodniowy termin na wydanie zaświadczenia o wpisie.

W ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca winien zgłosić ten fakt do właściwego zamieszkania Urzędu Skarbowego, w którym to otrzymuje Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP 1 – dla osób fizycznych, NIP 2 – dla spółek cywilnych), którym to posługuje się we wszystkich dokumentach. Następnie przedsiębiorca musi zdecydować w jakiej formie chcemy płacić podatek dochodowy (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany bądź na zasadach ogólnych wypełniając księgę przychodów i rozchodów)

TRZECI KROK – pieczątka i tablice informacyjne .

Po wizycie w Urzędzie Skarbowym należy zlecić wykonanie pieczątki firmowej zawierającej pełną nazwę firmy lub dane właściciela, adres siedziby, numer REGON. I NIP.

Szyldy wraz z nazwą firmy lub imieniem i nazwiskiem właściciela oraz adresem firmy powinny być umieszczone na zewnątrz.

CZWARTY KROK – zgłoszenie obowiązku ubezpieczeniowego do ZUS .

W ZUS należy co miesiąc opłacać obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne oraz chorobowe (dobrowolne). W przypadku tego ostatniego należy mieć na względzie, że przez pierwsze sześć miesięcy płaci się składki, a korzysta z ubezpieczenia dopiero po tym terminie. Przedsiębiorca musi zgłosić siebie i współpracowników (w ciągu 7 dni) do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w celu wypełnienia formularza (ZUS ZFA dla płatnika składek lub ZUS ZUA dla każdego pracownika, natomiast ZZA w przypadku, gdy przedsiębiorca lub pracownicy mają etatową płatną pracę równą minimalnej pensji krajowej). Deklarację ZUS – DRA składa co miesiąc przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników, w przypadku gdy zatrudnia on pracowników składa deklarację ZUS – DRA wraz z ZUS – RCA.

PIĄTY KROK – zawiadomienie o działalności PIP i Inspektora Sanitarnego.

W przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorcę pracowników jest on zobligowany w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności poinformować o tym właściwego wojewódzkiego inspektora Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego inspektora sanitarnego, gdyż obowiązek ten nakłada na przedsiębiorcę Kodeks Pracy. W niektórych wypadkach przedsiębiorca musi powiadomić również Państwowy Inspektorat Sanitarny, Zakład Energetyczny, Państwową Straż Pożarną lub urzędy wydające specyficzne zezwolenia, koncesje.

SZÓSTY KROK – założenie rachunku bankowego.

Ustawa Prawo działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego, o tym fakcie winni oni powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy.. Do otwarcia konta potrzebny jest dowód osobisty przedsiębiorcy, ksero wpisu do ewidencji i nadania numeru REGON oraz pieczątkę. Na miejscu w banku wypełnia się pewne formularze: wniosek o założenie konta, karty ze wzorem podpisu, wniosek o wyrobienie karty lub/i czeków. Z reguły założenie konta nie trwa dłużej niż kilka dni. Dobrze jednak sprawdzić, który bank ma dla młodych przedsiębiorców najkorzystniejszą ofertę, biorąc pod uwagę oprocentowanie depozytów, wysokość opłaty za prowadzenie rachunku, koszty ewentualnych kredytów, prowizja za dokonywanie przelewów.

SIÓDMY KROK – zgłoszenie i rejestracja w Urzędzie Skarbowym.

Przedsiębiorca ma obowiązek w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej zawiadomić Urząd Skarbowy i przedłożyć następujące dokumenty: REGON, umowę dot. otwarcia rachunku bankowego, wypełniony formularz NIP 1 (osoby fizyczne) lub NIP 2 (spółki cywilne), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie formy opodatkowania podatkiem dochodowym (przedsiębiorca ma obowiązek złożenia deklaracji, czy będzie on odprowadzał podatek VAT, tzn. czy jego przewidywany obrót roczny przekroczy sumę 45 700 zł, jeśli nie przekroczy może zrezygnować on z bycia płatnikiem podatku VAT, natomiast jeśli przekroczy ww. sumę musi on wypełnić formularz VAT – R).

Prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się w momencie prowadzenia działalności numerem NIP firmy. Jeśli przedsiębiorca nie miał nadanego przez Urząd Skarbowy NIP to winien on do składanej dokumentacji dołączyć wypełniony druk NIP-4 .

Przed wizytą w ZUS należy podjąć decyzję, czy księgowość będzie prowadził przedsiębiorca, czy zleci to jakiejś firmie. Każdy dokument zatwierdza własnoręcznym podpisem właściciel, a nieznajomość przepisów nie zwalnia go od odpowiedzialności, nawet jeżeli zawini biuro rachunkowe.

Podziel się:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • Print
  • PDF